دهقان فداکارپیرشده!
چوپان دروغگو عزیزشده!
شنگول و منگول گرگ شدن!
کوکب حوصله مهمون رو نداره!
کبرا تصمیم گرفته دماغشو عمل کنه!
روباه و کلاغ دستشون توی یک کاس  است!
حسنک گوسفنداشو ول کرده وتوی یک شرکت آبدارچی شده!
آرش کمانگیرمعتاد شده!
شیرین،خسرو و فرهادو پیچونده و با دوست پسرش رفته اسکی!
رستم و اسفندیاراسباشونو فروختن و باموتور میرن کیف قاپی!
راستی سر ما ایرانیها چه آمده؟!
دسته ها : طنز
يکشنبه سی یکم 6 1387
X